Vir lidmate wat hul dankoffer in die rekening van die steedsHervormers wil stort, gee ons die rekeningnommer:

Rekeningnaam: ---

Tjekrekening  Tak kode --- ---

Rekno: -- --- --- ---

Dr Johan Otto Voorsitter
Ds Frans Marais Skriba
Administrasie Administrasie